Soort uitgelicht: de wulp

Iedere nieuwsbrief lichten we een soort uit, waar we ons als Collectief met onze leden voor inzetten. Deze keer een soort die binnen Nederland met name in Overijssel broedt, met als belangrijkste bolwerk het Staphorsterveld: de wulp.

De wulp is de grootste weidevogel van Nederland, die met zijn gebogen, lange snavel goed herkenbaar is. Bij vrouwtjes is de snavel zelfs nog langer dan bij mannetjes. De vogel is bruin gevlekt, terwijl de onderzijde van de vleugels vrij wit is. Het trillende geluid van de wulp is erg opvallend en goed herkenbaar. In het broedseizoen is de wulp vooral in het binnenland aanwezig, terwijl de soort in de wintermaanden vooral langs de kust waargenomen wordt.

Wulpen zijn monogaam en erg plaatstrouw, vaak broedt een paartje ieder jaar op nagenoeg dezelfde locatie. Ook broeden ze vaak in de regio waar ze zelf uit het ei gekomen zijn. De broedtijd start rond eind maart. Zowel het mannetje als het vrouwtje bebroeden de drie tot vier eieren, die na 27-29 dagen uitkomen. Wulpenkuikens zijn nestvlieders, die na het uitkomen uit het ei zelf voor hun voedsel moeten zorgen. Na 32-38 dagen zijn de kuikens vliegvlug, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar voedsel en bijvoorbeeld weersomstandigheden. Het voedsel van deze vogels bestaat tijdens het broedseizoen vooral uit regenwormen en insecten.

In vergelijking met andere weidevogels kunnen wulpen ook in drogere gebieden broeden. Ook broeden ze regelmatig op grotere afstand van elkaar. Dat maakt bescherming door het uitrasteren van percelen tegen predatie door de vos lastiger. Om die reden worden individuele nesten van wulpen regelmatig uitgerasterd met een stroomraster. In met name het Staphorsterveld zijn hier positieve resultaten mee bereikt.

Na het broedseizoen trekken de wulpen weg richting het overwintergebied. De wulpen die bij ons broeden, trekken voornamelijk naar Groot-Brittannië en zuidwest Europa. De wulpen die in de winter langs de Nederlandse kust te zien zijn, broeden in Scandinavië of Rusland.

De wulp kan in vergelijking met veel andere vogels erg oud worden. Afgelopen jaar is een wulp in het Dalfserveld aangetroffen, die 32 jaar geleden als jonge wulp geringd is op 7 km afstand in het Staphorsterveld (zie https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/de-oudste-wulp-van-europa-broedt-in-nederland).