Start leefgebied Klimaat

Naast de leefgebieden Open Grasland en Dooradering start het Collectief dit jaar met een nieuw leefgebied: Klimaat. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor grondgebruikers om deel te nemen aan Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). 

De beheerpakketten binnen leefgebied Klimaat richten zich vooral op het vasthouden en vastleggen van CO2, het verminderen van methaanuitstoot uit watergangen en het verhogen van de natuurwaarden in watergangen. Daarnaast kijken we ook naar de koppeling met het stimuleren van boerenlandnatuur, zoals de inzet op meer kruiden in graslanden en voedsel voor boerenlandvogels. 

Voor het vasthouden en vastleggen van COsteekt het Collectief in veenweidegebieden in op het verhogen van het waterpeil en het beperken van grondbewerkingen. Op zandgrond betreft het vooral het verhogen van het organische stofgehalte en het stimuleren van de teelt van rust- en eiwitgewassen.
Voor het verminderen van methaanuitstoot en het verhogen van natuurwaarden in watergangen steekt het Collectief in op randenbeheer langs watergangen, natuurvriendelijke oevers en duurzaam slootbeheer (ecologisch slootschonen en/of baggerspuiten) .

Verschillende deelnemers hebben al aangegeven met beheerpakketten voor Klimaat aan de slag te willen. Daar zijn we blij mee, zodat we een start kunnen maken met dit leefgebied. Omdat dit een nieuw leefgebied is, met deels nieuwe beheerpakketten, zijn nog niet alle voorwaarden helemaal duidelijk en weten we nog niet goed of, en zo ja, waar we in de praktijk tegenaan zullen lopen. Daar zullen we samen ervaring in op moeten doen. We werken er hard aan om ook op de laatste punten zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Zodra hier meer duidelijk over is, communiceren we dit met de deelnemers die zich reeds aangemeld hebben. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw veldco√∂rdinator en een blik werpen op de beheerstrategie en beheerpakketten op onze website https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/het-anlb/.