Terugblik op plasdrasbijeenkomst BoerenNatuur in het Staphorsterveld

Plasdrassen hebben een grote aantrekkingskracht op weidevogels en steeds meer signalen wijzen erop dat plasdrassen in belangrijke mate bijdragen aan een hogere kuikenoverleving. Anders gezegd: er lijken (fors) meer kuikens vliegvlug te worden in de directe omgeving van een plasdras. Dit effect is het grootst bij tureluur en kievit. Er is veel (landelijke) aandacht vanuit collectieven, boeren en kennispartijen voor plasdras. Tegelijkertijd zijn er de nodige (beheer)vragen en knelpunten bij het realiseren van plasdras.
Binnen het Collectief Noordwest Overijssel is de afgelopen jaren een mooie groei doorgemaakt in het aantal plasdrassen. Dat is landelijk niet onopgemerkt gebleven en we zijn dan ook door BoerenNatuur gevraagd om een landelijke themabijeenkomst over plasdras(beheer) te organiseren voor de andere weidevogelcollectieven. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen.

Op 10 april jl. heeft het collectief, in samenwerking met Boerennatuur, ruim vijftien veldcoördinatoren vanuit verschillende collectieven, van Groningen tot Zuid-Holland, ontvangen bij de plasdrassen van de ANLb-deelnemers Willem Courtz, Wicher Hoeve en Jan Dunnink in Staphorst. We kijken terug op een interessante en geslaagde bijeenkomst waarbij we een goed beeld hebben kunnen geven van (de successen van) de plasdrassen in Noordwest Overijssel en de knelpunten die we tegenkomen bij de realisatie en het beheer er van. Naast de enorme aantrekkingskracht van plasdrassen op vogels, zijn er namelijk ook enkele knelpunten. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn de plasdras vol te krijgen en vol te houden en op het juiste moment slikranden aan te bieden. Daarnaast groeien plasdrassen in de loop van jaren dicht als er geen aanvullend beheer plaatsvindt. De kennis uit deze bijeenkomst nemen we mee in het optimaliseren van het plasdrassenbeheer.