Terugkoppeling enquête agrarisch natuurbeheer

Tijdens de vorige nieuwsbrief vroegen we u een enquête over agrarisch natuurbeheer in te vullen voor een onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel. Dit onderzoek is uitgevoerd door student bestuurskunde Arnold Kaashoek. In deze nieuwsbrief geven we u een beknopte schets van de resultaten van dit onderzoek.

Het doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de redenen die agrariërs en andere grondgebruikers hebben om zich al dan niet in te zetten voor agrarisch natuurbeheer. Hiervoor zijn interviews gehouden en enquêtes afgenomen bij deelnemers (101 respondenten) en niet-deelnemers (38 respondenten) aan agrarisch natuurbeheer.

Uit het onderzoek blijkt dat beheervergoedingen een belangrijke stimulans zijn voor deelnemers om mee te doen. Ook de inpasbaarheid van de maatregelen in de bedrijfsvoering zijn zowel voor deelnemers als niet-deelnemers een belangrijke reden om al dan niet deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer. De leefbaarheid van het platteland en de uitstraling van duurzaamheid richting de samenleving wordt door deelnemers ook als belangrijk aangemerkt. Voor de niet-deelnemers blijkt dat met name de hoogte van de beheervergoeding en predatie redenen zijn om niet aan agrarisch natuurbeheer te doen.

Over het algemeen zijn de huidige deelnemers aan ANLb tevreden over de beheervergoedingen en over het werk van de Collectieven. Enkele aanbevelingen die vanuit het onderzoek naar voren gebracht worden, zijn het zoeken naar extra financiële prikkels om duurzame deelname aan agrarisch natuurbeheer te stimuleren en het intensiveren van de communicatie en kennisoverdracht over (de toepassingsmogelijkheden van) agrarische natuurbeheer bij niet-deelnemers.

De volledige rapportage is hier terug te vinden.