Van de voorzitter: produceren en beheren

De voorbije maanden zijn er buitengewoon veel plannen gepresenteerd met hierin zeer nadrukkelijk een hoofdrol voor de landbouw. De toonzetting was vaak anders, maar de gemeenschappelijk factor was ‘het moet anders’, vooral omdat het klimaat waarin we boeren ook in een rap tempo aan het veranderen is.

Het moet niet anders omdat de boeren slechte producten produceren of omdat ze lui zijn en ook niet omdat ze het landschap slecht beheren. En zeker ook niet omdat ze de laatste jaren al niet hebben geïnvesteerd in verduurzaming. Als het om deze dingen gaat is het tegenovergestelde juist waar. En toch moet het nog ingrijpend anders omdat we voor een waanzinnig grote uitdaging staan als het gaat over onder meer klimaat, biodiversiteit, woningbouw en energie. Dit is geen mooie boodschap, maar wel het eerlijke verhaal.

Je kan met deze boodschap twee kanten op. Je kan je gaan verzetten en je voortbestaan op de ‘oude voet’ bevechten. Je kan gaan meedenken en meerekenen om mee te gaan in de onvermijdelijke landbouwtransitie. Een transitie waarin het accent bij een flink aantal boeren meer komt te liggen op beheren dan op produceren. In het Collectief gaan twee GLB-pilots lopen die hierop voorsorteren.

In de pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’ willen we met name kijken in de veenweidegebieden of er met een hoger waterpeil nog vooruit geboerd kan worden. Dit levert sowieso een plus op voor de bodemdaling en weidevogels. In de pilot ‘Boeren in en nabij N2000’ willen we samen met de boeren in de Weerribben-Wieden nagaan op welke wijze er voldoende toekomstperspectief is voor boeren nabij N2000-gebieden gezien alle beperkingen daar. Beide pilots worden de komende maanden verder uitgewerkt. Daarnaast zal het ‘Aanvalsplan Grutto’ ook extra inzetten op meer agrarisch natuurbeheer.

Dit is even een greep uit de activiteiten waar het Collectief Noordwest Overijssel momenteel mee bezig is. Feitelijk neemt het Collectief hiermee het voortouw in de landbouwtransitie. Een belangrijke vraag in dit proces is het in beeld brengen van de opbrengstdervingen en het inkomensverlies dat boeren moeten incasseren als in het boeren verschuivingen plaats vinden van produceren naar beheren. We hopen over deze aspecten met velen van jullie te spreken.