Van de voorzitter: Regeren is vooruitzien

Het is mooi om te zien dat op verschillende plaatsen in Noordwest Overijssel al volop gewerkt wordt aan een succesvol weidevogelseizoen in 2024. Prachtige plasdrassen worden ingericht, hooilandpompen worden weer klaargemaakt, ruige mest ligt al op het land en er is flink geïnvesteerd in hulpmiddelen die de predatie verder moeten beteugelen. Zo bouwen tientallen beroepskrachten, honderden vrijwilligers en ook honderden boeren aan betere nestgelegenheden voor onze weidevogels.

Natuurlijk is het dan ook belangrijk om te weten of dit allemaal wel zinvol is. Meten is weten. Het monitoren van de weidevogelpopulatie, het nestsucces en de predatie hebben daarom volop onze aandacht. Het is belangrijk om over een breed scala aan feiten te beschikken voordat je een conclusie trekt. Ook voor beleidsmakers is het cruciaal om alle relevante feiten op tafel te leggen zodra er nieuw (of aangepast) beleid moet komen.

In de verkiezingsdebatten zien we vaak een beperkt aantal feiten voorbijkomen. Het groot of klein maken van bepaalde feiten is vaak bepalend wie een dergelijk debat ‘wint’. Daarnaast spelen emoties en persoonlijke verhalen nogal eens een cruciale rol. Daarom wil ik pleiten voor meer keukentafelgesprekken. Dan komen echt de relevante feiten op tafel. Dan krijg je sneller een objectief beeld van de echte uitdagingen. In de media is vaak geen ruimte voor een genuanceerd verhaal.

Daarom is het goed om aan keukentafels te praten over het belang de landbouw en de natuur, maar ook het belang van (gezonde) voeding, voedselzekerheid en onze bodem. 

Voor vanavond alvast: eet smakelijk en een goed gesprek aan de keukentafel.