Voorbereiding beheerjaar 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), waar het ANLb onderdeel van is, van start. De voorbereidingen op het nieuwe stelsel zijn in volle gang, zowel landelijk en binnen de provincie Overijssel als bij Collectief Noordwest Overijssel.

Dat is ook nodig omdat voorafgaand aan de start van het nieuwe ANLb-stelsel nog veel stappen gezet moeten worden, waaronder de voorintekening, het indienen en beschikken van de gebiedsaanvraag en tot slot het afsluiten van de beheercontracten. Dit proces wordt bemoeilijkt omdat op dit moment nog steeds enkele belangrijke onduidelijkheden zijn over de invulling van het GLB en hoe dit doorwerkt binnen de verschillende onderdelen (bijv. ANLb, ecoregelingen en conditionaliteit).

Nog niet alle randvoorwaarden voor het nieuwe ANLb zijn op dit moment duidelijk, maar de verwachting is dat voor de bestaande leefgebieden Open Grasland (weidevogelbeheer) en Droge Dooradering (kleinschalig landschap) de doel(soort)en en de begrenzing grotendeels gelijk blijven ten opzichte van het huidige ANLb. Naast deze twee genoemde leefgebieden komen er, zoals het er nu naar uitziet, nog twee leefgebieden bij binnen het werkgebied van het Collectief, te weten Water en Klimaat. Hoe deze leefgebieden er uit komen te zien, welke voorwaarden hiervoor gaan gelden, op welke locaties en welke beheerpakketten hier afgesloten kunnen worden, is nog niet bekend.

Natuurbeheerplan 2023

In het Natuurbeheerplan van provincie Overijssel geeft de provincie de kaders (begrenzing en voorwaarden) mee, waarbinnen we als Collectief een gebiedsaanvraag in kunnen dienen. Dit Natuurbeheerplan 2023 wordt de komende tijd opgesteld. Daarbij wordt ook gekeken naar de begrenzing voor agrarisch natuurbeheer. Dit betekent dat mogelijk bepaalde gebieden afvallen of dat juist nieuwe gebieden begrensd worden. Zo dient het Collectief, op verzoek van boeren of vrijwilligers, een verzoek in bij de provincie voor het uitbreiden van de begrenzing op enkele locaties. Het Natuurbeheerplan 2023 wordt naar verwachting in april 2022 door Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel vastgesteld en kort daarop gepubliceerd.

Beheerstrategie

Ondertussen werkt het Collectief de komende maanden de beheerstrategie uit voor de ANLb-periode 2023 en verder. In de beheerstrategie worden de basisvoorwaarden voor beheer vastgelegd, zoals hoe het Collectief stuurt op het effectief en efficiƫnt realiseren van de doelen. Meer concreet: welk beheer op welke locatie afgesloten kan worden en onder welke voorwaarden. De beheerstrategie vormt ook de basis voor de selectie in geval er meer vraag naar beheer is dan budget beschikbaar. Naar verwachting krijgt de kwaliteit van het beheer in de nieuwe beheerstrategie een prominentere plek. De beheerstrategie is klaar voordat de voorintekening voor 2023 gestart wordt. We houden u op de hoogte van de voortgang van de voorbereidingen op 2023 en informeren u tijdig over de voorintekening, waarin we de animo onder de grondgebruikers voor agrarisch natuurbeheer vanaf 2023 en verder in beeld brengen als basis van de gebiedsaanvraag 2023.