Voorintekening ANLb 2024

In 2023 hebben we een start gemaakt met het nieuwe ANLb. Dat betekent echter niet dat alle beheer nu in beton gegoten zit. We zijn dan ook alweer bezig met de voorbereidingen op beheerjaar 2024. De voorintekening voor het nieuwe beheer maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Tijdens de voorintekening kijken we samen met de deelnemers naar het gewenste beheer. De voorintekening is feitelijk een soort intentieverklaring, waarin de deelnemers en het Collectief het gewenste nieuwe beheer vastleggen. Na goedkeuring van beide partijen kan het beheer vervolgens vastgelegd worden.

Voor Open Grasland (weidevogelbeheer) kijken we bij de voorintekening naar het belang van de weidevogels en de mogelijkheden in uw bedrijfsvoering. In de gebieden willen we een mozaïek met verschillende vormen van beheer afsluiten. Inmiddels hebben we een jaar ervaring met de mozaïekvergoeding, waarbij u een extra vergoeding ontvangt indien u meerdere pakketten in elkaars nabijheid afsluit. Deze vergoeding heeft eraan bijgedragen dat er meer variatie in beheer aanwezig is en dat u gecompenseerd wordt voor het extra werk dat verschillende pakketten u oplevert, dus we gaan hier zeker mee door. Vernatting blijft een belangrijk speerpunt evenals verbetering van de kwaliteit van het beheer, zodat er meer geschikt (open en structuurrijk) kuikenland ontstaat.

Bij de voorintekening van de Dooradering (botanisch beheer en landschapselementen) wordt ook gekeken naar de samenhang. De meeste doelsoorten, zoals struweelvogels en amfibieën, hebben meerdere biotopen nodig op beperkte afstand van elkaar. Amfibieën hebben bijvoorbeeld een poel nodig om voort te planten en een houtwal om te overwinteren. Uiteraard is ook hier de inpassing in de bedrijfsvoering van belang.

Heeft u vragen en/of interesse over de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de nieuwe ANLb-periode, neem dan contact op met de veldcoördinator. De contactgegevens vindt u op onze website.