Vooruit boeren op water en veen

Drie deelgebieden

Deze pilot vindt plaats in de drie veenweidegebieden van Noordwest Overijssel:

  • Mastenbroek-Kamperveen
  • Staphorsterveld
  • De landbouwpolders rond Weerribben – Wieden

In het project zoeken we nadrukkelijk de combinatie met weidevogelbeheer via Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het ANLb is alleen mogelijk in gebieden die de provincie hiervoor heeft aangewezen in het provinciale Natuurbeheerplan. Binnen de drie veenweidegebieden betreft de pilot daardoor alleen de gebieden waar weidevogelbeheer onder het ANLb kan worden afgesloten.

Maatregelen testen en effecten onderzoeken

In alle drie deelgebieden testen we de uitgedachte maatregelen in 2022 en 2023. De maatregelen moeten niet alleen bijdragen aan het tegengaan van bodemdaling en het verbeteren van het leefgebied van weidevogels, maar ook passen binnen de bedrijfsvoering.

We voeren verschillende onderzoeken uit:

  • praktische inpasbaarheid in de bedrijfsvoering
  • effecten op het gewas en de opbrengst als gevolg van deze maatregelen
  • draagkracht van de percelen en de reikwijdte van de vernattingsmaatregelen
  • het risico van leverbot
  • effecten op de voedselbeschikbaarheid door weidevogels
  • het gebruik van de vernattingsmaatregelen door weidevogels

Het collectief en de deelnemende boeren doen in de pilot samen kennis en praktijkervaring op, met een belangrijke focus op de praktische en financiele inpasbaarheid in de bedrijfsvoering. De pilot geeft boeren de kans om zelf mee te denken over oplossingen die bijdragen aan vooruit boeren in het veenweidegebied.

Folder GLB pilot Vooruit boeren op water en veen