In Noordwest Overijssel liggen een aantal belangrijke weidevogelgebieden. De grutto, wulp, kievit en tureluur komen hier plaatselijk nog in grote dichtheden voor.

Het collectief zet zich binnen het leefgebied “Open grasland” in voor het behoud van deze voor Nederland én Overijssel zo kenmerkende soorten. Dit wordt gedaan door middel van een combinatie van beheermaatregelen zoals het creëren van plas-dras situaties, beschermen van nesten en het creëren van foerageermogelijkheden voor de kuikens. Ook op het laatste moment kan soms nog beheer worden afgesloten, bijvoorbeeld als kort voor het maaien kuikens in een perceel aanwezig blijken te zijn: Flyer lastminutebeheer CNWO 2017

Factsheets weidevogels

Grutto

Kievit

Tureluur

Scholekster

Factsheets beheer

Weidevogelbeheer

Kruidenrijk grasland

Bemesting en bodemkwaliteit

Weidevogels en beweiding

Weidevogels en vernatting

Weidevogels en later maaien

Kievit en beheer