Weidevogelseizoen 2023

Op verschillende locaties lopen de laatste kuikens nog rond, op andere locaties zijn de vogels alweer vertrokken. Het weidevogelseizoen 2023 was wederom een bijzondere, mede door de start van een nieuwe ANLb-periode en door de weersomstandigheden. We kijken alvast voorzichtig terug op het weidevogelseizoen.

Begin van dit jaar ging, tegelijk met het nieuwe GLB, het nieuwe ANLb van start met de nodige onduidelijkheden voor zowel het Collectief als de agrariërs. Maar uiteraard laten de vogels zich daardoor niet van de wijs brengen en kwamen ze gewoon terug naar hun broedgebieden.

Ook zonder contract zetten veel deelnemers gelukkig de pomp aan, zodat we mooie plasdrassen hadden toen de vogels terugkwamen. Om alle plasdrassen te vullen zijn vele nieuwe pompen aangeschaft, die niet allemaal tijdig geleverd werden, dus enkele plasdrassen startten daardoor later. 

De nieuwe beheerstrategie betekende voor verschillende deelnemers wijzigingen in beheer ten opzichte van voorgaande jaren, met meer variatie in beheerpakketten. Die variatie zorgt ervoor dat de vogels een beter mozaïek vinden met meer groeitrappen, zodat de kuikens van verschillende soorten en leeftijden geschikt leefgebied vinden. Ook tijdens het seizoen vond in afstemming met de veldcoördinatoren nog veel bijsturing in het beheer plaats. Zo zijn er veel kuikenvelden afgesloten, maar is ook op de nodige locaties bijvoorbeeld de duur van de rustperiode van beheer aangepast. Zowel dat de rustperiode verlengd is vanwege de aanwezigheid van vogels als dat deze verkort is, doordat het gewas al vroegtijdig ongeschikt was als kuikenland. Dit maatwerk willen we de komende jaren steeds meer toepassen om zo flexibiliteit te kunnen bieden voor de vogels en voor de grondgebruiker. 

Het voorjaar was er een met twee gezichten: het 1e deel was bijzonder nat, wat voor de weidevogels positief was: de bodem was zacht, zodat ze goed in de grond konden prikken op zoek naar voedsel. En de wormen zaten bovenin de grond, dus makkelijker bereikbaar voor de vogels. Voor vroege kuikens was de neerslag in combinatie met de kou mogelijk wel een uitdaging, doordat er dan ook minder insecten zijn. In het 2e deel van het voorjaar werd het droog, erg droog. Zo droog zelfs dat weidevogelkuikens (en waarschijnlijk ook de volwassen vogels) in verschillende gebieden veel moeite hadden met het vinden van voldoende voedsel. Dan blijkt ook het belang van watermaatregelen als plasdrassen. Veel weidevogelgezinnen verzamelden zich rond de plekken waar nog water en slikranden aanwezig waren. Uiteindelijk hebben we nog actief deelnemers benaderd voor de verlenging van bestaande plasdrassen en de realisatie van zomerplasdrassen. Deze zijn essentieel om de kuikens vliegvlug te krijgen. 

Vanuit verschillende hoeken kwamen helaas weer veel geluiden over predatie door o.a. vossen, steenmarters, kraaien en ooievaars. Dit zorgt zowel bij deelnemers als bij vrijwilligers voor grote demotivatie. Ook voor het Collectief is dit een groot zorgpunt. We proberen dit tegen te gaan met de aankoop van rasters en vossenvallen, afstemming met jagers en provincie en door het beheer te optimaliseren. Ook dit jaar is er weer predatiemonitoring uitgevoerd, waarbij vrijwilligers met camera’s nesten hebben gevolgd. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.